Seminaret NORGE: RIKE – STAT – LOVSAMFUNN Universitetet i Bergen 7. nov 2018

Norske Jubileer: Norge 1150 år og Landsloven 750 år

To år senere, i 2024, er det 750 år siden Kong Magnus Lagabøtes landslov ble vedtatt på Gulating. Landslova er den viktigeste delen av et større lovgivingsprosjekt som tok til med revisjonen av Den eldre Gulatingslova i siste halvdel av 1260-talet og vart avslutta med vedtaket av Jónsbok i 1281. Både Landslova isolert, og lovgivingsprosjektet som helhet, er storverk i europeisk rettshistorie i høymiddelalderen. Skal Norge holde slike store minner og hendelser levende, kreves det feiring minimum hvert 50. år, slik at hver generasjon får et forhold til sin egen historie og Norges tilblivelse og utvikling. Dette gir oss også en mulighet til å reflektere over vår bakgrunn og opphav – og forutsetningene for vårt samfunn og fellesskap.

Norge er en av Europas eldste riksdannelser med en unik dokumentert tidlig historie både av rikssamlingen, statsdannelsen og lovgivning, noe som ikke minst skyldes den unike sagatradisjonen. En arv som kun kan videreføres gjennom aktiv bruk og allmenn bevisstgjøring.

Utdypende artikkel: https://www.nrk.no/ytring/norge-_-europas-eldste-rikssamling-1.13773350

Tidligere foredrag fra seminar litteraturhuset 22.11.2017 : http://www.mollywood.no/?page_id=505

Kontakt: norskjubileum@gmail.com   Facebook og Program: https://www.facebook.com/events/362112750995068/

Arrangører: Torgrim Titlestad, Saga Heritage foundation og Chr. Anton Smedshaug

Kontaktperson for arrangementet